تجزیه واحد های صندوق پیرو مجمع مورخ 1398/05/05

پیرو برگزاری مجمع مورخ 1398/05/05 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ مبنی بر تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق مزبور، به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند با توجه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، از تاریخ 1398/05/20 به هر یک واحد سرمایه گذاری عادی، تعداد 9 واحد تخصیص یافت. در نتیجه از تاریخ فوق الذکر هر واحد سرمایه گذاری سرمایه گذاران به 10 واحد افزایش افزایش یافت و در نتیجه قیمت ابطال هر واحد به یک دهم قیمت قبل از تغییرات کاهش یافت. لازم به ذکر است با انجام تغییرات فوق، خالص ارزش دارایی سرمایه گذاران هیچ گونه تغییری نیافته است. سرمایه گذاران محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر به صورتجلسه مجمع مورخ 1398/05/05 رجوع فرمایید.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل