تغییرات جدید امیدنامه

مجمع  صندوق سرمایه گذاری مشترک حافظ در تاریخ ٢١/٠٥/٩١ برگزار و تغییرات امیدنامه به تصویب رسید. این تغییرات در خصوص الزام ثبت صندوق در مرجع ثبت شرکتها و همچنین تغییر (کاهش) کارمزد صدور و ابطال می باشد.
شما می توانید از جزئیات این تغییرات با کلیک بر روی لینک زیر باخبر شوید:
http://mutualfund.hafezbourse.com/statute.do