اعلام شماره حساب و شماره شبای صندوق

بدینوسیله شماره حساب و شبای صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ به شرح ذیل اعلام می گردد
شماره حساب:  بانک تجارت به شماره ١٠٤٤٤٩٩٠٥
شماره شبا: IR٤٢٠١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٤٤٤٩٩٠٥