جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 578,670 121.99 1,995,521 96.47 1,898,472 97.31 1,826,115 96.24
اوراق مشارکت 4,449 0.94 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 25,375 5.35 35,892 1.74 19,919 1.02 12,495 0.66
وجه نقد 133 0.03 70 0 68 0 63 0
واحد صندوق 99 0.02 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 49 0.01 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,134,429 -28.34 37,045 1.79 32,426 1.66 58,870 3.1
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 173,659 36.61 549,822 26.58 544,750 27.92 530,304 27.95